Organizatorzy

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

baner3

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK zatrudnia dwóch pracowników samodzielnych oraz trzech adiunktów. Kierownikiem jest dr hab. Marek Jeziński prof. UMK. Oprócz tego pod opieką naukową samodzielnych pracowników zakładu pozostaje również pięciu doktorantów.

W naukowym obszarze zainteresowań badawczych pracowników i doktorantów znajdują się następujące zagadnienia: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, komunikacja polityczna, nowe media, medioznawstwo, teoria i historia gatunków dziennikarskich, komunikacja masowa, marketing polityczny czy kultura popularna. Zakład czynnie uczestniczy również w przygotowaniu kilku naukowych konferencji. Sztandarowym przedsięwzięciem stała się konferencje „Nowe media”, która odbyła się już trzykrotnie (2007, 2008 i 2009 rok).


Komitet naukowy


Marek Jeziński, prof. nadzw. dr hab. - kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego główne zainteresowania akademickie to socjologia polityki, antropologia polityki, marketing polityczny, współczesna kultura masowa i kultura popularna. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny politologii, socjologii, kulturoznawstwa, współczesnego teatru i muzyki popularnej. Opublikował książki: The Quest for Political Myth and Symbol in the Political Language of Akcja Wyborcza "Solidarność" and Sojusz Lewicy Demokratycznej (2003), Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III RP (2004) i Język przemówień politycznych Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego (2009) oraz jest redaktorem kilku prac zbiorowych. W chwilach wolnych od emocji naukowych gra w zespołach muzyki eksperymentalnej i improwizowanej Tacuara Nod i L2&T.

Dr Aleksandra Seklecka - adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK. Jej zainteresowania koncentrują się wokół szeroko pojętych mediów masowych, w szczególności, manipulacji medialnej i manipulacji politycznej, polskiego systemu medialnego, systemów medialnych na świecie oraz zagadnień z dziedziny marketingu politycznego i public relations.

Mgr Barbara Brodzińska-Mirowska - doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Politologii UMK. Absolwentka politologii na UMK. W 2007 roku obroniła pracę magisterską z zakresu aktywności politycznej kobiet na szczeblu lokalnym. Autorka i współautorka artykułów z zakresu komunikowania politycznego, marketingu politycznego, przede wszystkim międzywyborczego, politycznej aktywności kobiet oraz wizerunku kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej. Prezes Fundacji Kopernikańskiej - organizacji non profit działającej na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół komunikowania politycznego, głównie działań międzywyborczych, komunikacji społecznej i public relations.

Dr Łukasz Wojtkowski - doktorant w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK. W 2006 roku obronił pracę magisterską "Kultura masowa w amerykańskich kampaniach prezydenckich 2000 i 2004"; promotor: dr hab. Marek Jeziński. Autor artykułów naukowych z zakresu politologii, medioznawstwa i kulturoznawstwa. Obecnie zajmuje się badaniem madiatyzacji polityki i relacji zachodzących między mediami masowymi a światem polityki. Główne zainteresowania naukowe to marketing polityczny, media masowe, dziennikarstwo oraz kultura popularna.

Dr Wojciech Peszyński - adiunkt w Katedrze Teorii Polityki, WPiSM UMK. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się szeroko pojęta tematyka wyborcza. Autor monografii "Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce", współredaktor książki "Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny" oraz autor kilkunastu artykułów poświęconych analizie marketingowej kampanii wyborczych i telewizyjnym kampaniom reklamowym. Uczestnik i sekretarz kilkunastu konferencji naukowych. Hobby to zainteresowanie sportem - głównie żużlem. Wierny kibic drużyny KS Unibax Toruń oraz fascynat cyklu Speedway Grand Prix.

Komitet organizacyjny


Dr Wojciech Peszyński
- adiunkt w Katedrze Teorii Polityki, WPiSM UMK. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się szeroko pojęta tematyka wyborcza. Autor monografii "Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce", współredaktor książki "Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny" oraz autor kilkunastu artykułów poświęconych analizie marketingowej kampanii wyborczych i telewizyjnym kampaniom reklamowym. Uczestnik i sekretarz kilkunastu konferencji naukowych. Hobby to zainteresowaniem sportem - głównie żużlem. Wierny kibic drużyny KS Unibax Toruń oraz fascynat cyklu Speedway Grand Prix.

Marta Jankowiak - studentka I roku studiów uzupełniających magisterskich na UMK - kierunek politologia, specjalność partyjno-consultingowa. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się m.in. marketing polityczny (a szczególnie zastosowanie komunikacji niewerbalnej oraz technik manipulacyjnych), komunikacja społeczna i polityczna, a także PR. Jest również specjalistą ds. public relations w Stowarzyszeniu "Młody Głos", którego celem jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości politycznej mieszkańców Torunia.

Michał Leksiński - student I roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Politologia (UMK) oraz studiów podyplomowych "Psychologia społeczna" (SWPS oddział w Poznaniu). Absolwent London School of Public Relations. Jego zainteresowania naukowe obejmują psychologię komunikacji oraz marketingu politycznego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej i mechanizmów wpływu społecznego. Jest również członkiem Fundacji Kopernikańskiej - organizacji pozarządowej działającej na terenie Torunia, której celem jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego.

Arkadiusz Łukasz Fordoński - urodzony 02.05.1988 r., absolwent studiów licencjackich z zakresu politologii o specjalności marketing polityczny i komunikacja medialna, student I roku studiów magisterskich z zakresu consultingu politycznego oraz II roku prawa na UMK, przewodniczący Studenckiego Koła Myśli Politycznej. Interesuje się marketingowymi instrumentami badania rynku wyborczego, integracją europejską, filozofią prawa naturalnego, historią wojskowości i nauką społeczną Kościoła katolickiego.

Piotr Ciesielski
- student socjologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zastępca Klubu Dziennikarza. Współorganizator spotkań studentów z dziennikarzami, konferencji naukowych oraz warsztatów. Interesuje się wpływem nowych mediów na społeczeństwo, komunikacją społeczną, socjologią języka oraz socjotechniką i manipulacją w mediach. Licencjat na temat kreacji rzeczywistości przez gazetę "Fakt". Zaciekły przeciwnik lekceważenia gier komputerowych jako nowego medium.

Mateusz Górski
- student III roku politologii, spec. komunikacja medialna i marketing polityczny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zainteresowania naukowe obejmują teorię polityki, a w szczególności problem paradygmatów czasu w polityce i teorię władzy. Jest aktywnym członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i starostą roku. Współpracuje z redakcją kulturalną Radia Pomorza i Kujaw.

Robert Chruściński
- student I roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku politologia (UMK), specjalność consultingowo-partyjna. Interesuje się dziennikarstwem sportowym, komunikacją niewerbalną, marketingiem sportowym i internetowym oraz zagadnieniami z zakresu public relations. Korespondent portalu SportoweFakty.pl, a także specjalista ds. PR toruńskiej AKADEMII PRZYSZŁOŚCI - projektu edukacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA. Jest również członkiem Studenckiego Koła Myśli Politycznej. Miłośnik żużla i Formuły 1.
© 2011 • autor serwisu • Robert Chruściński • projekt graficzny • PMK Design